Nebanku kreditētāji rosina izstrādāt atsevišķu nozari regulējošu likumu

Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācija rosina Ekonomikas ministriju un Saeimas deputātus
izstrādāt atsevišķu likumu nebanku kreditēšanas nozares regulējumam.

Asociācija uzskata, ka šāds likums nepieciešams, lai izveidotu nebanku kreditēšanas nozarei
samērīgu regulējumu, kas pasargātu kredītņēmējus no negodprātīgas prakses un vienlaikus
neradītu riskus nozares uzņēmumu ieiešanai pelēkajā zonā.

„Pērn nebanku kredītus izmantoja aptuveni 175 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju, kas skaidri parāda
pieprasījumu pēc šī finanšu pakalpojumu. Ieviešot nesamērīgu regulējumu, nozares uzņēmumi
var ieiet pelēkajā zonā, kas vēl vairāk radīs riskus patērētāju tiesību aizskārumam. Jau šobrīd
virkni problēmu rada tieši nelicencētie uzņēmumi. Lai risinātu šo jautājumu, asociācijas biedri
rosina izstrādāt atsevišķu likumu, kas ļautu nozarei kvalitatīvi attīstīties, vienlaikus stiprinot
kredītņēmēju aizsardzības mehānismu,” norādīja asociācijas vadītāja Baiba Fromane.

Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācijas biedri uzskata, ka jaunajam likumam būtu
jāreglamentē nebanku kreditētāju darbības tiesiskais pamats, licencēšanas un uzraudzības
kārtība, datu aizsardzības kontrole, pakalpojumam atbilstošs maksātspējas izvērtēšanas
mehānisms, patērētāju informēšanas kārtība, kā arī citi ar nozari saistīti jautājumi, tai skaitā
stingrāku sodu noteikšana par nelicencētu darbību.

Fromane atzīst, ka esošais dialogs ar valsti rada izjūtu, ka jautājums par nozares tālāko attīstību
šobrīd tiek skatīts fragmentāri un sasteigti, kas, iespējams, ir skaidrojams ar priekšvēlēšanu
gaisotni. Atsevišķi lēmumi tiek pieņemti Saeimā, citi jautājumi tiek skatīti Ekonomikas
ministrijā, viedokli par nozari pauž gan PTAC, gan FKTK. Nebanku kredītdevēji aicina valsti
īstenot vienotu un konsturktīvu dialogu, lai jautājums par nozares tālāko attīstību tiktu skatīts
kompleksi, aptverot visus problēmjautājumus. Ir nepieciešama sistēmiska pieeja, ne fragmentāri
risinājumi, norāda asociācijas vadītāja.

Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācija pārstāv uzņēmumus, kuriem ir vairāk nekā 80%
no kopējās nozares tirgus daļas. Asociācijas misija ir veidot uzticamu, sociāli atbildīgu un
uz ilgtermiņa sadarbību vērstu kreditēšanas praksi, ko pozitīvi novērtē patērētāji un valsts
reglamentējošās institūcijas, vienlaikus respektējot nebanku finanšu risinājumu sniegtās iespējas
ikviena indivīda un sabiedrības brīvai un nodrošinātai attīstībai.